K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
MZGK Sp. z o.o. - BIP
MZGK Sp. z o.o. - BIP
BIP.gov.pl

  DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

  Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp z o.o. z siedzibą w Dęblinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp z o.o. z siedzibą w Dęblinie.

  Data publikacji strony internetowej: 2017-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: strona nie była aktualizowana.

  Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • Nie zapewniono dostępności wszystkich dokumentów do pobrania,
  • Dla informacji brak właściwej relacji,
  • Elementy nawigacyjne polegają na właściwościach zmysłowych,
  • Nie zawarto poprawnie sformułowanego tytułu opisowego strony internetowej,
  • Na stronie internetowej nie zawarto celu linków w kontekście,

  Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-19. Deklarację sporządzono na podstawie audytu przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego.

  Skróty klawiaturowe

  Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

  Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Sebasian Wilk, Sławomir Opaliński, sebastian.w@mzgk.pl, slaweko@mzgk.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 502 371 163, 502 680 533. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

  Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

  Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

  Dostępność architektoniczna

  Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Dęblinie, Towarowa 2d, 08-530 Dęblin

  1. W budynku znajdują się 2 wejścia. Brak schodów. Brak utrudnień przy wejściu. Jest ochrona budynku.
  2. Brak windy. Schody i korytarze spełniają normy szerokości. Schody posiadają spocznik.
  3. Brak pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
  4. Przy budynku znajdują się 2 miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych.
  5. Jest możliwość wstępu z psem asystującym.
  6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
  7. Są toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
  8. Jest możliwość wyjścia do osoby niepełnosprawnej.

  Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Dęblinie, Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Nadwiślanka 70, 08-540 Stężyca

  1. W budynku znajdują się 2 wejścia. Jest jeden schodek. Brak podjazdu dla wózków.
  2. Brak windy. Schody i korytarze spełniają normy szerokości. Schody posiadają spocznik.
  3. Brak pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
  4. Brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
  5. Prawo wstępu z psem asystującym nie zostało uregulowane.
  6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
  7. Brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.
  8. Jest możliwość wyjścia do osoby niepełnosprawnej.

  Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Dęblinie, Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych, Jagiellońska 23-27, 08-530 Dęblin

  1. W budynku znajduje się 1 wejście. Jest jeden schodek. Brak podjazdu dla wózków.
  2. Brak windy. Brak schodów i korytarzy.
  3. Brak pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
  4. Brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
  5. Prawo wstępu z psem asystującym nie zostało uregulowane.
  6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
  7. Brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.
  8. Jest możliwość wyjścia do osoby niepełnosprawnej.

  Aplikacje mobilne

  Brak aplikacji mobilnych.

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Sebastian Wilk
  Publikacja dnia: 23.03.2021
  Podpisał: Sebastian Wilk
  Dokument z dnia: 23.03.2021
  Dokument oglądany razy: 489
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dęblinie